Refund and Returns Policy

RETURN POLICY

Last updated July 01, 2022

REFUNDS

All sales are final and no refund will be issued.

QUESTIONS

If you have any questions concerning our return policy, please contact us at:

02-4312436

[email protected]

วิธีการยกเลิกและขอคืนเงิน

ลูกค้าของแพลตฟอร์ม Checkinthailand.net สามารถดำเนินการ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อยกเลิกและขอคืนเงินสำหรับการจอง ได้ดังนี้

  1. เข้าสู่ระบบ Checkinthailand.net
  2. จากนั้นให้เลื่อนไปยังหน้า การจองของฉัน (My Check in) เลือกการจองที่ฉันได้ตัดสินใจอย่างรอบคอบแล้ว และได้ศึกษาระเบียบของ net แล้วว่ามีความต้องการที่จะยกเลิก ให้ลูกค้าเลื่อนลงไปยังส่วน จัดการการจอง ตรวจสอบนโยบายการคืนเงินสำหรับการจองของคุณอีกครั้ง เพื่อความมั่นใจ หรือจะสอบถามที่ check in call center และกดเลือก การขอคืนเงิน เพื่อขอคืนเงิน ป้อนรหัสผ่านหรือ check in number ที่คุณได้รับจาก checkinthailand.net  (ตรวจสอบรหัสผ่านให้แน่ใจเสมอ) เพื่อดำเนินการต่อ
  3. ตรวจสอบระเบียบของข้อกำหนดและเงื่อนไขการขอคืนเงินของ net จากนั้นให้ทำเครื่องหมายที่กล่องเพื่อยอมรับและแตะ ถัดไป เลือกห้องพักหรือกิจกรรมท่องเที่ยวหรือสิ่งที่คุณได้เช็คอินไว้ตามที่ต้องการขอคืนเงินและกดเลือก ถัดไป ทำเครื่องหมายที่กล่องเพื่อยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการขอคืนเงิน และกดเลือก ส่งคำร้องขอคืนเงิน
  4. หากไม่มีบัญชี net เพียงไปที่การจองของฉัน checkinthailand.net หรือคลิก ค้นหาการจองในเว็บไซต์ checkinthailand.net  ก็ได้เช่นกัน
  5. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการยกเลิกการจองประเภทชำระที่โรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ ลองสเตย์ โฮมลอร์ด กิจกรรมท่องเที่ยว กรุณาตรวจสอบว่าการเช็คอินของคุณลูกค้ามีนโยบายยกเลิกการจองฟรีและยังอยู่ในระยะเวลาคืนเงินเต็มจำนวน โดยคุณลูกค้าสามารถไปที่การจองของฉันบนเว็บไซต์ net คลิกรายละเอียดจากนั้นเลือกยกเลิกการจอง อย่างไรก็ตามหากการจองของคุณลูกค้าไม่มีนโยบายดังกล่าวคุณลูกค้าจะต้องติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ checkinthailand.net  เพื่อยกเลิกการจองของคุณลูกค้า

ข้อมูลที่ควรทราบ:

  • โปรดทราบว่าการยกเลิกอาจมีค่าธรรมเนียมกรุณาตรวจสอบนโยบายการคืนเงินในใบยืนยันการจอง เพื่อความแน่ใจทุกครั้ง
  • การขอคืนเงินจะได้รับการดำเนินการหลังโรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ โฮมลอร์ด และกิจกรรมท่องเที่ยว ได้อนุมัติคำร้องขอคืนเงินของคุณแล้ว
  • โปรดทราบว่าเวลาดำเนินการอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศโดยจะใช้เวลาภายใน 14 วันทำการในประเทศไทย และภายใน 30 วันทำการในประเทศอื่นๆ ทั้งนี้จะแตกต่างกันไปตามบัตรเครดิตหรือธนาคารเจ้าของบัตรนั้นๆ
  • ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินของประเทศปลายทาง จะมีความแตกต่างไปในแต่ละกรณี

ติดต่อ CIW & CIT

management by checkinworld.net
Hotel checkin contact center : 02-674-5555
Tourism Activity checkin contact center : 02-4312436 , 093-3562624 พัชร์ลิตา

แหล่งรวมองค์ความรู้

แผนพัฒนาประเทศไทยด้านการท่องเที่ยว
องค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยว
องค์ความรู้ด้านโรงแรม & รีสอร์ท

GALLERY