Refund and Returns Policy

วิธีการยกเลิกและขอคืนเงิน

เร็วๆ นี้ ลูกค้าของ checkinasia.asia และเครือข่าย check in ทุกประเทศในเอเชีย สามารถดำเนินการโดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อยกเลิกและขอคืนเงินสำหรับการจอง ได้ดังนี้

 1. เข้าสู่ระบบ Checkinthailand.net
 2. จากนั้นให้เลื่อนไปยังหน้า การจองของฉัน (My Check in) เลือกการจองที่ฉันได้ตัดสินใจอย่างรอบคอบแล้ว และได้ศึกษาระเบียบของ asia หรือเครือข่าย check in จากประเทศต่างๆ เช่น checkinthailand.asia, checkinlao.asia เป็นต้น แล้วว่ามีความต้องการที่จะยกเลิก ให้ลูกค้าเลื่อนลงไปยังส่วน จัดการการจอง ตรวจสอบนโยบายการคืนเงินสำหรับการจองของคุณอีกครั้ง เพื่อความมั่นใจ หรือจะสอบถามที่ check in call center และกดเลือก การขอคืนเงิน เพื่อขอคืนเงิน ป้อนรหัสผ่านหรือ check in number ที่คุณได้รับจาก (ตรวจสอบรหัสผ่านให้แน่ใจเสมอ) เพื่อดำเนินการต่อ
 3. ตรวจสอบระเบียบของข้อกำหนดและเงื่อนไขการขอคืนเงินของ asia หรือเครือข่าย check in จากประเทศต่างๆ เช่น checkinthailand.asia, checkinlao.asia เป็นต้น จากนั้นให้ทำเครื่องหมายที่กล่องเพื่อยอมรับและแตะ ถัดไป เลือกห้องพักหรือกิจกรรมท่องเที่ยวหรือสิ่งที่คุณได้ check in ไว้ตามที่ต้องการขอคืนเงินและกดเลือก ถัดไป ทำเครื่องหมายที่กล่องเพื่อยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการขอคืนเงิน และกดเลือก ส่งคำร้องขอคืนเงิน
 4. หากไม่มีบัญชี asia หรือเครือข่าย check in จากประเทศต่างๆ เช่น checkinthailand.asia, checkinlao.asia เป็นต้น เพียงไปที่การจองของฉัน หรือคลิก ค้นหาการจองในเว็บไซต์ checkinthailand.net
  ก็ได้เช่นกัน
 5. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการยกเลิกการจองประเภทชำระที่โรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ ลองสเตย์ โฮมลอร์ด กิจกรรมท่องเที่ยว กรุณาตรวจสอบว่าการ check in ของคุณลูกค้ามีนโยบายยกเลิกการจองฟรีและยังอยู่ในระยะเวลาคืนเงินเต็มจำนวน โดยคุณลูกค้าสามารถไปที่การจองของฉันบนเว็บไซต์คลิกรายละเอียดจากนั้นเลือกยกเลิกการจอง อย่างไรก็ตามหากการจองของคุณลูกค้าไม่มีนโยบายดังกล่าวคุณลูกค้าจะต้องติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ asia หรือเครือข่าย check in จากประเทศต่างๆ เช่น checkinthailand.asia, checkinlao.asia
  เป็นต้น เพื่อยกเลิกการจองของคุณลูกค้า

 

ข้อมูลที่ควรทราบ:

 • โปรดทราบว่าการยกเลิกอาจมีค่าธรรมเนียมกรุณาตรวจสอบนโยบายการคืนเงินในใบยืนยันการจอง เพื่อความแน่ใจทุกครั้ง
 • การขอคืนเงินจะได้รับการดำเนินการหลังโรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ โฮมลอร์ด และกิจกรรมท่องเที่ยว ได้อนุมัติคำร้องขอคืนเงินของคุณแล้ว
 • โปรดทราบว่าเวลาดำเนินการอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศโดยจะใช้เวลาภายใน 14 วันทำการในประเทศไทย และภายใน 30 วันทำการในประเทศอื่นๆ ทั้งนี้จะแตกต่างกันไปตามบัตรเครดิตหรือธนาคารเจ้าของบัตรนั้นๆ
 • ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินของประเทศปลายทาง จะมีความแตกต่างไปในแต่ละกรณี

RETURN POLICY

Last updated July 01, 2022

REFUNDS

Year 2023 all sales are final and no refund will be issued.

QUESTIONS

If you have any questions concerning our return policy, please contact us at:

02-1610931

[email protected]