ตัวแทนการตลาดเช็คอินเชิงพื้นที่

กำหนดพื้นที่ทำการตลาด และค่าการตลาดในรูปแบบของตัวแทนทำการตลาดเชิงพื้นที่ (Sub area marketing license)

 1. ภาคกลาง ประกอบด้วย 5 พื้นที่ ดังนี้
 2. ภาคใต้ ประกอบด้วย 4 พื้นที่ ดังนี้
  • กลุ่มจังหวัด Check in Thailand ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 1 ประกอบด้วย จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ยกเว้นอำเภอเกาะสมุย
   อำเภอเกาะพะงัน) โดยให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มตลาดพื้นที่
  • ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย Check in Thailand พื้นที่เกาะ ประกอบด้วย อำเภอเกาะสมุย อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • กลุ่มจังหวัด Check in Thailand ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยประกอบด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา
   โดยให้จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มตลาดพื้นที่
  • กลุ่มจังหวัด Check in Thailand ภาคใต้ฝั่งอันดามันประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต โดยให้จังหวัดภูเก็ต
   เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มตลาดพื้นที่
  • กลุ่มจังหวัด Check in Thailand ภาคใต้ฝั่งอันดามันประกอบด้วย จังหวัดตรัง จังหวัดระนอง และจังหวัดสตูล โดยให้จังหวัดตรัง
   เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มตลาดพื้นที่
 3. ภาคใต้ชายแดน ประกอบด้วย 1 พื้นที่ ดังนี้
  • กลุ่มจังหวัด Check in Thailand ภาคใต้ชายแดน ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา โดยให้จังหวัดยะลา
   เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มตลาดพื้นที่
 4. ภาคตะวันออก ประกอบด้วย 2 พื้นที่ ดังนี้
  • กลุ่มจังหวัด Check in Thailand ภาคตะวันออก ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง โดยให้จังหวัดชลบุรีเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มตลาดพื้นที่
  • กลุ่มจังหวัด Check in Thailand ภาคตะวันออก ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี
   และจังหวัดสระแก้ว โดยให้จังหวัดปราจีนบุรีเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มตลาดพื้นที่
 5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 5 พื้นที่ ดังนี้
  • กลุ่มจังหวัด Check in Thailand ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ
   จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอุดรธานี โดยให้จังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มตลาดพื้นที่
  • กลุ่มจังหวัด Check in Thailand ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร
   และจังหวัดสกลนคร โดยให้จังหวัดสกลนครเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มตลาดพื้นที่
  • กลุ่มจังหวัด Check in Thailand ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น
   จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด โดยให้จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มตลาดพื้นที่
  • กลุ่มจังหวัด Check in Thailand ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา (ยกเว้นอำเภอปากช่อง
   อำเภอวังน้ำเขียว) จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ โดยให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มตลาดพื้นที่
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 Check in Thailand พื้นที่พิเศษ ประกอบด้วย อำเภอปากช่อง และอำเภอวังน้ำเขียว
   จังหวัดนครราชสีมา
  • กลุ่มจังหวัด Check in Thailand ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี โดยให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มตลาดพื้นที่
 6. ภาคเหนือ ประกอบด้วย 4 พื้นที่ ดังนี้
  • กลุ่มจังหวัด Check in Thailand ภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน โดยให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มตลาดพื้นที่
  • กลุ่มจังหวัด Check in Thailand ภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา และจังหวัดแพร่
   โดยให้จังหวัดเชียงรายเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มตลาดพื้นที่
  • กลุ่มจังหวัด Check in Thailand ภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย
   และจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยให้จังหวัดพิษณุโลกเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มตลาดพื้นที่
  • กลุ่มจังหวัด Check in Thailand ภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร และจังหวัดอุทัยธานี โดยให้จังหวัดนครสวรรค์เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มตลาดพื้นที่

      และกำหนดค่าการตลาด พร้อมทั้งหน้าที่ ความรับผิดชอบ และบทบาทของตัวแทนที่จะเข้าร่วมงานกับ Check in Thailand ในการทำการตลาด
ในรูปแบบของตัวแทนทำการตลาดเชิงพื้นที่ในจังหวัด และกลุ่มจังหวัด (Sub area marketing license) (พิจารณาตามสัญญาที่ให้ไว้กับตัวแทนทำการตลาดเชิงพื้นที่นั้นๆ เป็นสำคัญ) ดังนี้

 • การกำหนดมูลค่าของค่าการตลาดที่ตัวแทนทำการตลาดเชิงพื้นที่ในจังหวัด และกลุ่มจังหวัดตั้งแต่ร้อยละ 25 – 2.00 ของราคาเต็มของกิจกรรมหรือห้องพักของโรงแรม รีสอร์ท และโฮมสเตย์ในรอบระยะเวลาเป็น 7 ระยะ คือ 1 ปี 3 ปี 5 ปี 7 ปี 9 ปี 10 ปี และ 15 ปี โดยการปรับเพิ่มหรือ
  ลดค่าการตลาด และระยะเวลาการเป็นตัวแทนจะพิจารณาตามผลงานของ Sub area marketing license สถานการณ์ และผลประกอบการ
  ซึ่งแพลตฟอร์ม Check in Thailand โดย บริษัท ดิจิตอล เอเชีย จำกัด จะทำการประเมินในทุก ๆ ปี (ทั้งนี้โดยความยินยอมของทั้งสองฝ่าย
  ตามระเบียบสัญญาที่กำหนดไว้)
 • ตัวแทนทำการตลาดต้องเป็นนิติบุคคลที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ หรือมีกรรมการบริษัทที่น่าเชื่อถือ
  มีความรู้ ความเข้าใจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และโรงแรม พร้อมทั้งมีเครือข่าย และมีความชำนาญในพื้นที่เป็นอย่างดี
 • ตัวแทนทำการตลาดเชิงพื้นที่ในจังหวัด และกลุ่มจังหวัด (Sub area marketing license) จะต้องค้นหา สร้างสรรค์ และนำเสนอกิจกรรม
  การท่องเที่ยวในพื้นที่ที่มีศักยภาพ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารแพลตฟอร์ม Check in Thailand
 • ตัวแทนทำการตลาดเชิงพื้นที่ในจังหวัด และกลุ่มจังหวัด (Sub area marketing license) จะต้องค้นหา สร้างสรรค์ และนำเสนอ โรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารแพลตฟอร์ม Check in Thailand
 • ตัวแทนทำการตลาดเชิงพื้นที่ในจังหวัด และกลุ่มจังหวัด (Sub area marketing license) จะต้องนำเสนอข้อมูลของกิจกรรมท่องเที่ยวและข้อมูลของโรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ที่เป็นไปตามระเบียบ รูปแบบ แบบฟอร์ม สัญญา ที่แพลตฟอร์ม Check in Thailand กำหนด และต้องเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด การฝึกอบรม หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายที่กำหนดโดยแพลตฟอร์ม Check in Thailand อย่างต่อเนื่อง
 • ตัวแทนทำการตลาดเชิงพื้นที่ในจังหวัด และกลุ่มจังหวัด (Sub area marketing license) จะต้องนำเสนอข้อมูลสถานการณ์การท่องเที่ยว
  ในพื้นที่ หรืออื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำกลยุทธ์การตลาด และการส่งเสริมการขายกิจกรรม ห้องพักในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 • บริษัท ดิจิตอล เอเชีย จำกัด มีสิทธิ์ในการถอนการเป็นตัวแทนทำการตลาดเชิงพื้นที่ในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (Sub area marketing license) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่กำหนดไว้
Message us