องค์ความรู้ด้านโรงแรม & รีสอร์ท

องค์ความรู้ด้านโรงแรม & รีสอร์ท

13.มาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืนประเทศไทย (Thailand Sustainable Event Management Standard: TSEMS)

Message us