Horse riding

เริ่มต้น 2,000 บาทต่อบชั่วโมง

เขาใหญ่ สระบุรี พัทยา  เชียงใหม่

“ฝึกขี่ เรียนรู้จากครูฝึกมืออาชีพ พร้อมกับไกด์ อาหาร เครื่องดื่มแบบฉบับพื้นเมือง และทีมความปลอดภัยมืออาชีพที่จะดูแล ที่จะมีเพียงแค่คุณ และคนพิเศษของคุณเท่านั้นที่จะใช้บริการ”