มาตรฐานและวิธีการยกเลิกการจองที่พักท่องเที่ยว และบริการอื่นบนถนนตรวจสอบใน Check In World.net

เงื่อนไขและนโยบายในการสัมผัสประสบการณ์การเข้าถึงความรู้สึกแบบ Check in บนแพลตฟอร์ม CheckinWorld.net ประกอบด้วย

1. นโยบายมาตรฐานสำหรับยกเลิกการจองที่พัก

1.1      กำหนดให้รับเงินคืนเต็มจำนวนหากยกเลิกการจองที่พักก่อน 14 วัน จากวันเข้าพักจริง และจะเรียกเก็บ 50% จากยอดรวมหากมีการยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนวันเข้าพักจริง จะไม่คืนเงินหากมีการยกเลิกภายใน 7 วัน ก่อนวันเข้าพักจริง และในกรณีที่ไม่เข้าพักตามที่ตกลงไว้หรือไม่มีการยกเลิกการจอง

1.2      การยกเลิกเนื่องจากเหตุฉุกเฉิน CIW ได้กำหนดให้เหตุการณ์ที่ได้รับการคุ้มครองเพื่ออ้างถึงสถานการณ์ต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นหลังการจองที่ไม่คาดว่าจะเกิดขึ้น ลูกค้าจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน ภายใน 30 วัน ดังรายละเอียดเหตุการณ์ต่อไปนี้

 • การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการเดินทางของรัฐบาลการเปลี่ยนแปลงโดยไม่คาดคิดของข้อกำหนดวีซ่าหรือพาสปอร์ตที่หน่วยงานรัฐบาลบังคับใช้ ซึ่งทำให้เดินทางไปยังจุดหมายปลายทางไม่ได้ แต่ไม่รวมกรณีที่เอกสารเดินทางหมดอายุหรือสูญหาย หรือเหตุส่วนบุคคล

 • ประกาศภาวะฉุกเฉินและโรคระบาดรัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉินทั้งในพื้นที่จำกัดหรือระดับชาติ โรคระบาด การระบาดใหญ่ทั่วโลก และภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข เช่น โคโรนาไวรัส 2019 (COVID 2019) เป็นต้น แต่ไม่รวมโรคประจำถิ่น เช่น ไข้มาลาเรียในไทย หรือไข้เลือดออกในฮาวาย เป็นต้น

 • มาตรการจำกัดการเดินทางของรัฐบาลหน่วยงานรัฐบาลของประเทศนั้นๆ บังคับใช้มาตรการจำกัดการเดินทาง ซึ่งห้ามหรือทำให้เดินทางไปยังที่พัก เข้าพัก หรือเดินทางกลับไม่ได้ แต่ไม่รวมถึงคำแนะนำการเดินทางที่ไม่มีผลทางกฎหมาย และแนวทางอื่นๆที่คล้ายกันจากรัฐบาล 

 • กิจกรรมทางทหารและความรุนแรงเหตุแห่งสงคราม ความรุนแรงระหว่างฝักฝ่ายการรุกดินแดน สงครามกลางเมือง การก่อการร้าย การระเบิดใหญ่ การวางระเบิด การก่อกบฏ การจลาจล การก่อความไม่สงบ และการประท้วงใหญ่ 

 • ภัยธรรมชาติ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ภาวะขาดแคลนสาธารณูปโภคที่จำเป็นในวงกว้าง การระเบิดของภูเขาไฟ คลื่นยักษ์สึนามิ และเหตุการณ์สภาพอากาศแปรปรวนอย่างรุนแรงและผิดปกติอื่นๆ แต่ไม่รวมสภาพอากาศหรือสภาวะทางธรรมชาติที่พบบ่อยพอที่จะคาดการณ์ได้ในพื้นที่หนึ่งๆ เช่น พายุเฮอร์ริเคนที่ก่อตัวขึ้นในฤดูเฮอร์ริเคนที่ฟลอริดา น้ำท่วมในพื้นที่ซึ่งเป็นปกติของฤดูกาลของพื้นที่นั้นๆ เป็นต้น

1.3      CIW ได้กำหนดให้เหตุการณ์เหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้รับการคุ้มครอง ซึ่งนโยบายนี้อนุญาตให้ยกเลิกในเหตุการณ์ที่อธิบายไว้ข้างต้นเท่านั้น

 • สถานการณ์ที่นโยบายนี้ไม่อนุญาตให้ยกเลิก ได้แก่ โรค ความเจ็บป่วย หรือการบาดเจ็บที่ไม่คาดคิด

 • หน้าที่ตามกฎหมาย เช่น เป็นลูกขุน แสดงตนในศาล หรือหน้าที่ทางทหาร

 • คำแนะนำการเดินทางหรือแนวทางอื่นๆ ที่ออกโดยรัฐบาล (ที่ไม่ใช่การสั่งห้ามการเดินทาง)

 • การยกเลิกหรือเปลี่ยนกำหนดการของกิจกรรมที่จองไปแล้ว

 • การเดินทางหยุดชะงักซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ได้รับการคุ้มครอง เช่น การปิดถนน รวมถึงการยกเลิกเที่ยวบิน รถไฟ รถบัส และเรือข้ามฟาก

1.4      การเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับการสำรองที่พักจะต้องดำเนินการผ่าน CIW ไม่ใช่กับที่พักโดยตรง การเปลี่ยนแปลงนี้รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงวันที่ ช่วงเวลาในการเข้าพัก การเช็คเอาต์ก่อนกำหนด การไปถึงล่าช้า หรือการยกเลิกทั้งหมดหรือยกเลิกบางส่วน

2. นโยบายมาตรฐานสำหรับยกเลิกการจองกิจกรรมท่องเที่ยว

2.1      กำหนดให้รับเงินคืนเต็มจำนวนหากยกเลิกการจองกิจกรรมท่องเที่ยวล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเริ่มกิจกรรม จะไม่คืนเงินหากมีการยกเลิกกิจกรรมท่องเที่ยวภายใน 7 วัน ก่อนวันเริ่มกิจกรรม และในกรณีที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวตามที่ตกลงไว้หรือไม่มีการยกเลิกการจอง

2.2      การเปลี่ยนแปลงกำหนดการใหม่ กำหนดให้มีการเปลี่ยนวันที่หรือเวลาของกิจกรรมท่องเที่ยว (หรือเพิ่ม-ลดผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยว) ได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการจองและสูงสุด 72 ชั่วโมงก่อนเริ่มกิจกรรม หากลูกค้าเปลี่ยนกำหนดการของกิจกรรมท่องเที่ยว นโยบายยกเลิกการจองจะอ้างอิงตามเวลาการซื้อเดิมและวันเริ่มกิจกรรมท่องเที่ยวเดิม

2.3      การยกเลิกด้วยสาเหตุที่เกี่ยวกับการยืนยันตัวตน กำหนดให้บางกิจกรรมท่องเที่ยวอาจจะต้องให้ผู้จองหลักยื่นบัตรประจำตัวก่อนเข้าร่วมกิจกรรม หากลูกค้าไม่ดำเนินการขั้นตอนนี้ให้เรียบร้อยภายใน 3 วันหลังจากการซื้อ การจองทั้งหมดจะถูกยกเลิกและลูกค้าจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน

2.4      การยกเลิกเนื่องจากสภาพอากาศ หากสภาพอากาศส่งผลต่อความปลอดภัยไม่ว่าจะก่อนหรือระหว่างจัดกิจกรรมท่องเที่ยว ผู้จัดอาจยกเลิกกิจกรรมท่องเที่ยวได้ หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ลูกค้าจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน

2.5      การยกเลิกเนื่องจากเหตุฉุกเฉิน CIW ได้กำหนดให้เหตุการณ์ที่ได้รับการ เพื่ออ้างถึงสถานการณ์ต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นหลังการจองที่ไม่คาดว่าจะเกิดขึ้น ลูกค้าจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน ภายใน 30 วัน ดังรายละเอียดเหตุการณ์ต่อไปนี้

 • การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการเดินทางของรัฐบาลการเปลี่ยนแปลงโดยไม่คาดคิดของข้อกำหนดวีซ่าหรือพาสปอร์ตที่หน่วยงานรัฐบาลบังคับใช้ ซึ่งทำให้เดินทางไปยังจุดหมายปลายทางไม่ได้ แต่ไม่รวมกรณีที่เอกสารเดินทางหมดอายุหรือสูญหาย หรือเหตุส่วนบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้ผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วมเดินทาง

 • ประกาศภาวะฉุกเฉินและโรคระบาดรัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉินทั้งในพื้นที่จำกัดหรือระดับชาติ โรคระบาด การระบาดใหญ่ทั่วโลก และภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข เช่น โคโรน่าไวรัส 2019 เป็นต้น แต่ไม่รวมโรคประจำถิ่น เช่น ไข้มาลาเรียในไทย หรือไข้เลือดออกในฮาวาย เป็นต้น

 • มาตรการจำกัดการเดินทางของรัฐบาลหน่วยงานรัฐบาลของประเทศนั้นๆ บังคับใช้มาตรการจำกัดการเดินทาง ซึ่งห้ามหรือทำให้เดินทางไปยังที่พัก เข้าพัก หรือเดินทางกลับไม่ได้ แต่ไม่รวมถึงคำแนะนำการเดินทางที่ไม่มีผลทางกฎหมาย และแนวทางอื่นๆ ที่คล้ายกันจากรัฐบาล 

 • กิจกรรมทางทหารและความรุนแรงเหตุแห่งสงคราม ความรุนแรงระหว่างฝักฝ่าย

  การรุกดินแดน สงครามกลางเมือง การก่อการร้าย การระเบิดใหญ่ การวางระเบิด การก่อกบฏ การจลาจล การก่อความไม่สงบ และการประท้วงใหญ่ 

 • ภัยธรรมชาติ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ภาวะขาดแคลนสาธารณูปโภคที่จำเป็นในวงกว้าง การระเบิดของภูเขาไฟ คลื่นยักษ์สึนามิ และเหตุการณ์สภาพอากาศแปรปรวนอย่างรุนแรงและผิดปกติอื่นๆ แต่ไม่รวมสภาพอากาศหรือสภาวะทางธรรมชาติที่พบบ่อยพอที่จะคาดการณ์ได้ในพื้นที่หนึ่งๆ เช่น พายุเฮอร์ริเคนที่ก่อตัวขึ้นในฤดูเฮอร์ริเคนที่ฟลอริดา น้ำท่วมในพื้นที่ซึ่งเป็นปกติของฤดูกาลของพื้นที่นั้นๆ เป็นต้น

2.6      CIW ได้กำหนดให้เหตุการณ์เหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้รับการคุ้มครอง ซึ่งเป็นกรณีอื่นที่ไม่ได้ระบุ ซึ่งนโยบายนี้อนุญาตให้ยกเลิกในเหตุการณ์ที่อธิบายไว้ข้างต้นเท่านั้น โดยไม่รวมกรณีอื่นนอกจากนี้

 • สถานการณ์ที่นโยบายนี้ไม่อนุญาตให้ยกเลิก ได้แก่ โรค ความเจ็บป่วย หรือการบาดเจ็บที่ไม่คาดคิด

 • หน้าที่ตามกฎหมาย เช่น เป็นลูกขุน แสดงตนในศาล หรือหน้าที่ทางทหาร

 • คำแนะนำการเดินทางหรือแนวทางอื่นๆ ที่ออกโดยรัฐบาล (ที่ไม่ใช่การสั่งห้ามการเดินทาง)

 • การยกเลิกหรือเปลี่ยนกำหนดการของกิจกรรมที่จองไปแล้ว

 • การเดินทางหยุดชะงักซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ได้รับการคุ้มครอง เช่น การปิดถนน รวมถึงการยกเลิกเที่ยวบิน รถไฟ รถบัส และเรือข้ามฟาก

            ทั้งนี้ผู้ใช้บริการจองที่พักหรือจองกิจกรรมท่องเที่ยว ต้องตระหนักถึงสิ่งที่ต้องทำต่อในหน้าที่ของตนเอง นั่นคือหาก CIW แจ้งให้ทราบหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ยืนยันว่านโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับการจองของผู้ใช้บริการจองที่พักหรือกิจกรรมท่องเที่ยวแล้ว ใคร่ขอความกรุณาให้ลูกค้าที่จะจองใช้บริการที่พักหรือกิจกรรมท่องเที่ยว โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำการยกเลิกการจองที่ให้ไว้ เมื่อ CIW แจ้งให้ทราบหรือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการบังคับใช้นโยบายนี้ ผู้ใช้บริการจองที่พักหรือกิจกรรมท่องเที่ยวจะได้รับตัวเลือกการยกเลิกตามนโยบายนี้ โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมจาก CheckinWorld.com โดยไปที่หน้าการเดินทางของผู้ใช้บริการจองที่พักหรือกิจกรรมท่องเที่ยว และยกเลิกการจองที่ได้รับผลกระทบ

            หากคิดว่านโยบายหรือระเบียบปฏิบัติใดๆ ที่มีผลต่อการบังคับใช้กับการจองของผู้ใช้บริการจองที่พักหรือกิจกรรมท่องเที่ยว แต่ CIW ไม่ได้แจ้งให้ทราบหรือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว โปรดติดต่อ CIW เพื่อยกเลิกการจองไม่ว่ากรณีใดก็ตาม โปรดเตรียมเอกสารที่แสดงให้เห็นผลกระทบของเหตุการณ์ต่อตัวคุณหรือการจองของผู้ใช้บริการจองที่พักหรือกิจกรรมท่องเที่ยว ทาง CIW จะพิจารณาดำเนินการตามนโยบาย หรือระเบียบที่กำหนดไว้แล้ว โดยผู้ใช้บริการจองที่พักหรือกิจกรรมท่องเที่ยว สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก CIW

Message us