Check in Thailand กับการรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบาย Checkin Thailand กับการรับผิดชอบต่อสังคม

Check in Thailand มุ่งมั่นจะเป็นกิจการที่ดีเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise (SE) เป็นกิจการที่มีจุดมุ่งหมายหลักในการสร้างโอกาสในการมีงานอาชีพแก่ชุมชน มุ่งร่วมแก้ไขปัญหาสังคม ให้การช่วยเหลือสังคม และร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม โดยใช้กลไกการบริหารจัดการที่ดีของภาคธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมที่ร่วมเป็นผู้ให้บริการเช็คอินมาบวกกับความรู้และนวัตกรรมสังคมที่มี และนโยบายในการส่งเสริมให้  ผู้ให้บริการเช็คอินนำผลกำไรที่เกิดขึ้นไปลงทุนซ้ำในพื้นที่ ร่วมแบ่งปันกิจกรรม ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสร้างโอกาสให้กับคนด้อยโอกาสชุมชนในพื้นที่บริการเช็คอิน ดูแลสังคม โดยการสร้างคุณค่าและมูลค่าจากสิ่งที่มีในพื้นที่ และเราพร้อมเสมอในการขยายความสามารถเพื่อร่วมจัดการผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ จึงขอนำเสนอกิจกรรมของเราไปยังลูกค้า และสมาชิกผู้ร่วมบริการเช็คอิน ดังนี้

1. กิจกรรมเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม
 • ในทุกวันที่ 5 เดือนมิถุนายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก CheckinThailand.net จะร่วมกับผู้ให้บริการเช็คอินในการริเริ่มกิจกรรมท่องเที่ยวจิตอาสาเพื่อการปลูกป่าชายเลนในพื้นที่จังหวัดตราด สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม
 • กิจกรรมท่องเที่ยวจิตอาสาเพื่อการดำน้ำเก็บขยะในทะเลและพื้นที่เกาะ ทั้งจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ เกาะสมุย เกาะพงัน และอีกหลายๆ เกาะ
 • ผู้จัดบริการเช็คอินที่สนใจร่วมเป็นผู้ให้บริการในพื้นที่ที่สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม
  เพื่อการจัดสรรห้องพัก และกิจกรรมท่องเที่ยวครึ่งราคาติดต่อได้ที่  Contact@CheckinThailand.net
2. กิจกรรมนำคนพิการ คนด้อยโอกาสสร้างประสบการณ์กิจกรรมท่องเที่ยวฟรี
 • ในทุกวันที่ 3 เดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันพิการแห่งชาติและวันพิการสากล CheckinThailand.netจะร่วมกับส่วนราชการในการคัดเลือกประชาชน และร่วมกับผู้ให้บริการเช็คอินในพื้นที่ในการนำเสนอกิจกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบของการใช้บริการฟรี ภายใต้การดูแลของส่วนราชการที่รับผิดชอบจำนวนปีละ 500 คน ทั้งนี้ตามนโยบายโปรโมชั่น และการร่วมดูแลสังคมประจำปีนั้นๆ
 • ผู้จัดบริการกิจกรรมท่องเที่ยวที่สนใจร่วมเป็นผู้ให้บริการในพื้นที่แก่คนพิการ
  คนด้อยโอกาส เพื่อการจัดสรรกิจกรรมท่องเที่ยวฟรีติดต่อได้ที่ Contact@CheckinThailand.net
 • Check in Thailand ริเริ่มโครงการการนำคะแนนความดีมาแลกความสุข โดยนำคะแนนความดีหรือการเป็นสมาชิกองค์กรคุณธรรมมาเป็นส่วนลดในห้องพักและกิจกรรมท่องเที่ยวโดยได้ลงนามความร่วมมือกับศูนย์คุณธรรมและองค์กคุณธรรมที่เป็นเครือข่ายด้วยความมุ่งหวังที่จะสร้างระบบนิเวศคุณธรรมให้กระจายไปทั่วสังคม ทั้งนี้องค์กรที่เข้าร่วมในกิจกรรมความดี และความสุขจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงปีของโปรโมชั่น

3. กิจกรรมท่องเที่ยวและจองห้องพักในวันพ่อ วันแม่ ครึ่งราคา
 • ทุกวันที่ 12 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติ และวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันพ่อ
  แห่งชาติของประเทศไทย CheckinThailand.net  จะร่วมกับผู้ให้บริการเช็คอิน
  ในการจัดหาที่พัก และกิจกรรมท่องเที่ยวครึ่งราคา
 • เปิดรับการลงทะเบียนล่วงหน้าในวันที่ 1 พฤศจิกายน และกำหนดจำนวนผู้ที่จะได้รับบริการตามปี ค.ศ. นั้น เช่น ค.ศ. 2021 จะกำหนดผู้รับบริการจำนวน 2021 ห้อง และบริการกิจกรรมท่องเที่ยว 2021 คน เป็นต้น (ติดตามในโปรโมชั่นประจำช่วงปี เดือน บนแพลตฟอร์ม CheckinThailand.net) ทั้งนี้ตามนโยบายโปรโมชั่น และการร่วมดูแลสังคมประจำปีนั้นๆ
 • ผู้จัดบริการเช็คอินที่สนใจร่วมเป็นผู้ให้บริการ เพื่อการจัดสรรห้องพักและกิจกรรมท่องเที่ยวครึ่งราคาติดต่อได้ที่ Contact@CheckinThailand.net
4. กิจกรรมการร่วมดูแลยามวิกฤติภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 • CheckinThailand.net จะร่วมกับผู้ให้บริการโรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์
  ลองสเตย์ และโฮมลอดจ์ในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติ เพื่อการจัดสรรห้องพักฟรีเป็นการชั่วคราวแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนตามที่ส่วนราชการในพื้นที่ระบุ
 • โรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ ลองสเตย์ และโฮมลอดจ์ที่สนใจร่วมเป็นผู้ให้บริการ
  ในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติ เพื่อการจัดสรรห้องพักฟรีติดต่อไดที่ Contact@CheckinThailand.net

   

Message us