ฟื้นฟูสุขภาพ

บริการฟื้นฟูสุขภาพและสมรรถนภาพแบบครบวงจร

            ที่ Check in Thailand เรามีผู้จัดการกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษาผู้ป่วยหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ให้คำปรึกษา ประเมิน ป้องกันและฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย การทำกายภาพบำบัดสำหรับนักกีฬา ไปจนถึงการฟื้นฟูร่างกายภายหลังการผ่าตัด ด้วยความเข้าใจดีว่า เวชศาสตร์ด้านการฟื้นฟูเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลา และความอดทน เราจึงให้ความสำคัญกับการคัดสรรผู้ให้บริการกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีผู้เชี่ยวชาญทั้งแพทย์เฉพาะทาง นักกายภาพบำบัด 
นักกิจกรรมบำบัด ที่คอยให้คำแนะนำ ปรึกษาและช่วยเหลือ ด้วยการบริการที่อบอุ่น ดูแลเหมือนคนในครอบครัว เอาใจใส่ตั้งแต่เริ่มต้นจนคุณกลับบ้าน หรือกลับไปยังประเทศบ้านเกิดเมืองนอน และที่ Check in Thailand เรายึดถือว่าเพื่อการรักษาที่ได้ผลจริง ตรงจุด ผู้ร่วมให้บริการกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของเราจะมีการวางแผนการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาอวัยวะในร่างกายเสื่อมสมรรถภาพทั้งชนิดเฉียบพลัน และอาการเรื้อรังโดยใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพียบพร้อมไปด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย สถานที่ที่สะอาด เอื้ออำนวย เพื่อการดูแลที่ดีเยี่ยม ช่วยให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติสุข จะเป็นบริการด้าน

  • กายภาพบำบัดในกลุ่มผู้ป่วยระบบกล้ามเนื้อ เเละกระดูก กายภาพบำบัดในกลุ่มผู้ป่วยระบบประสาท กายภาพบำบัดในกลุ่มผู้ป่วยระบบหัวใจ หลอดเลือด เเละทรวงอก กายภาพบำบัดในกลุ่มคุณเเม่หลังคลอด กิจกรรมบำบัด หรือ Occupational Therapy ซึ่งเป็นการกระทำเกี่ยวกับความสามารถของบุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม การเรียนรู้ และพัฒนาการเด็กโดยกระบวนการตรวจประเมิน ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันปัญหาแทรกซ้อน และบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้สามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้ เพื่อให้บุคคลดำเนินชีวิตได้เต็มศักยภาพ โดยการนำกิจกรรมต่างๆ มาใช้ในบำบัดการรักษา ด้วยเทคนิควิธีการทางกิจกรรมบำบัดและอุปกรณ์ที่เหมาะสม เรายังมีการฟื้นฟูสำหรับกลุ่มผู้รับบริการทางกิจกรรมบำบัด (Occupational Therapy’s Client)
  • การฟื้นฟูกลุ่มผู้รับบริการที่มีความผิดปกติทางด้านร่างกาย(Physical Disabilities Client) ที่เกิดได้จากอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดความผิดปกติทางระบบประสาท หรือระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
  • การฟื้นฟูกลุ่มผู้รับบริการผู้สูงอายุ(Geriatric Client) เรามีผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
  • การฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านความคิดความเข้าใจ (Cognitive Dysfunction and Memory lost) และผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการรับรู้ (Perception impairment)
  • การฟื้นฟูกลุ่มผู้รับบริการที่มีความผิดปกติทางด้านจิตใจ(Psychiatric Client) สำหรับผู้รับบริการทางจิตเวชจะมีความสามารถทางร่างกายที่ดี แต่ยังขาดทักษะในการกลับไปดำเนินชีวิตอย่างปกติได้ เช่น  ขาดทักษะการเข้าสังคม การสื่อสารที่เหมาะสม การควบคุมอารมณ์ การดูแลสุขอนามัย การทำงานที่มีขั้นตอนซับซ้อน การบริหารจัดการเวลา และการจัดการตนเอง จึงควรมีการฝึกทักษะที่บกพร่องเพิ่มเติมในคนไข้กลุ่มโรคต่างๆ  เราก็พร้อมดูแลค่ะ

ทีมงานพันธมิตรของเราพร้อมให้บริการลูกค้าเช่นคุณ

Check in ใช้บริการเลยค่ะ

Message us