นโยบายการบริหารคุณภาพ ความปลอดภัยของการจองที่พัก กิจกรรมท่องเที่ยว

ข้อกำหนดและนโยบายการบริหารคุณภาพ ความปลอดภัยของการจองที่พัก 

กิจกรรมท่องเที่ยว และบริการอื่นบนแพลตฟอร์ม CheckinWorld.net หรือ CIW

CIW ได้จัดให้มีข้อกำหนดด้านคุณภาพ และความปลอดภัยของการบริการจองที่พัก กิจกรรมท่องเที่ยว และบริการอื่นผ่านแพลตฟอร์ม CheckinWorld.net เพื่อการดำเนินงานมาตรฐานคุณภาพให้เกิดความเชื่อมั่น และบริการที่ดีในการมีประสบการณ์ในเข้าถึงความรู้สึกแบบ Check in 

 1. CIW ขอกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการจองที่พัก กิจกรรมท่องเที่ยว และบริการอื่น และขอปฏิเสธการให้บริการ การใช้บริการ หรือสนับสนุนใด ๆ ในทุกกรณี ดังนี้
   • การทำร้ายตัวเองหรือคนอื่น ๆ การกระทำการล่วงเกินทางเพศหรือความรุนแรงทางเพศ ความรุนแรงในครอบครัว การโจรกรรม การค้ามนุษย์ การกระทำรุนแรงอื่น ๆ หรือการถือครองบุคคลใด ๆ ที่ขัดต่อเจตจำนง ตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ หรือกฏหมายสากล

   • การฆ่าตัวตาย การก่อให้เกิดการบาดเจ็บด้วยตนเอง ความผิดปกติของการรับประทานอาหาร และการเสพยาเสพติด หรือการทำร้ายตนเองด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตาม

   • การข่มขู่ห้ามแสดงเจตนาในการทำร้ายผู้อื่นด้วยคำพูดหรือการกระทำ CIW ถือว่าการข่มขู่ทำร้ายร่างกายเป็นเรื่องร้ายแรง

   • การสร้างสถานการณ์ที่เป็นอันตราย เช่น ผู้ใช้บริการที่พักหรือกิจกรรมการท่องเที่ยวไม่ควรเก็บอาวุธที่ไม่มีการรักษาความปลอดภัย สร้างความเสี่ยงที่อาจจะเกิดโรคหรือสัตว์อันตรายไว้ในที่พักหรือกิจกรรมท่องเที่ยว และความเสี่ยงหรือแนวโน้มการเกิดไฟไหม้หรือขัดขวางทางหลบหนีในกรณีฉุกเฉิน หรือสถานการณ์ใด ๆ ที่จะผิดกฎหมายในประเทศนั้น

   • ทาง CIW ให้ความสำคัญกับการร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการที่พัก กิจกรรมท่องเที่ยว และบริการอื่น กับนักท่องเที่ยวที่เข้าใช้บริการ ในการสร้างความปลอดภัย CIW ขอให้เคารพทรัพย์สินข้อมูลและของส่วนบุคคลของผู้อื่น

   • การขโมย คุกคาม หรือการขู่กรรโชก โดยผู้ให้บริการที่พักหรือบริการกิจกรรมท่องเที่ยว จะต้องไม่เก็บค่าที่พัก กิจกรรมท่องเที่ยว และบริการอื่นที่ไม่ใช่ของตนเอง หรือเข้าไปใช้ที่พักหรือใช้กิจกรรมท่องเที่ยวของคนอื่นโดยไม่มีสิทธิ ต้องไม่คัดลอกคีย์หรือเอกสารประจำตัวของผู้อื่น ต้องไม่ทำลายที่พักหรือกิจกรรมท่องเที่ยวของผู้อื่น ต้องไม่อยู่ในที่พัก หรือใช้บริการกิจกรรมท่องเที่ยวหลังจากที่การเข้าพักหรือใช้บริการกิจกรรมเสร็จเสร็จสิ้นแล้วหรือแสดงท่าทางในการคุกคามผู้ที่มีคะแนนไม่ดีหรือลงโทษหรือทำอันตรายเพื่อให้ได้รับค่าชดเชยหรือผลประโยชน์อื่น ๆ หรือกระทำความผิดอื่นใดในการขโมย คุกคาม กรรโชก ที่ผิดกฎหมายในประเทศนั้น

   • CIW ขอต่อต้านการทำธุรกรรมนอกระบบชำระเงินของ CIW ทำการจองปลอม บัตรเครดิตปลอมหรือฟอกเงิน พยายามโน้มน้าวให้ไปใช้เว็บไซต์อื่นหรือทำการตลาดผลิตภัณฑ์ที่ไม่เกี่ยวข้อง เบี่ยงเบนวิธีชำระเงิน ใช้ระบบการแนะนำของ CIW ในทางผิด ทำการเรียกร้องสมาชิก ลูกค้า ผู้ให้บริการที่พัก กิจกรรมท่องเที่ยว หรือคนอื่นแบบผิด ๆ กระทำการใด ๆ ที่ผิดกฎหมายประเทศนั้น

   • CIW ไม่ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการที่พัก กิจกรรมท่องเที่ยว และบริการอื่นผ่าน CIW โดยมีการฝ่าฝืนสิทธิความเป็นส่วนตัวและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคนอื่น และไม่ควรสอดแนมคนอื่น ๆ และไม่ได้อนุญาตให้้มีการบันทึกภาพหรือเสียงด้วยอุปกรณ์ใด ๆ ในที่พักของคุณนอกจากจะเปิดเผยในก่อนหน้านี้และมองเห็นได้ และไม่ควรเข้าบัญชีของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือละเมิดความเป็นส่วนตัว ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น

   • CIW ขอสนับสนุนการสร้างประสบการณ์ในเข้าถึงความรู้สึกแบบ Check in บนความเป็นธรรม CIW ควรปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเคารพ ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด และไม่ปฏิบัติต่อผู้อื่นเนื่องจากเชื้อชาติ ชาติกำเนิด ความผูกพันทางศาสนารสนิยมทางเพศ เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ ความพิการหรือโรคร้ายแรง ในทำนองเดียวกันการดูถูกคนอื่นในฐานเหล่านี้ก็ไม่ได้รับอนุญาต และขอไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

   • CIW กำหนดให้พฤติกรรมการระรานหรือคุกคามผู้อื่น โดยการแชร์ข้อมูลส่วนตัวเพื่อประนามหรือแบล็คเมล์ผู้อื่นเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำอย่างยิ่ง ต้องไม่กระทำพฤติกรรมที่เป็นการโจมตีผู้อื่น ไม่ทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียง หรือละเมิดมาตรฐานในการแสดงความเห็นและเขียนข้อความของ CIW และต้องไม่มีการรบกวนชุมชนในบริเวณโดยรอบ ไม่ควรรบกวนพื้นที่ใช้ร่วมกัน ปฏิบัติกับเพื่อนร่วม ประสบการณ์ในเข้าถึงความรู้สึกแบบ Check in อย่างผู้ที่เจริญแล้ว และมีวินัย เคารพกฎหมายประเทศนั้นอย่างเคร่งครัด และ CIW จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำที่ผิดกฎหมายเป็นขาด

2.CIW ขอกำหนดนโยบายการให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง ดังนี้

   • CIW กำหนดให้ผู้เข้าใช้บริการต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริง ไม่ควรใช้ชื่อปลอมหรือใช้วันเกิดปลอม ใช้ที่พักเพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับสิทธิจากเจ้าของที่พัก จัดงานหรือจัดปาร์ตี้โดยที่เจ้าของที่พักไม่ทราบ มี 2 บัญชี หรือสร้างบัญชีทั้งที่อายุต่ำกว่า 18 ปี

   • CIW กำหนดให้ผู้ให้บริการที่พัก กิจกรรมท่องเที่ยว และบริการอื่นจะต้องไม่ให้ข้อมูลที่พักว่างที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง ให้ข้อมูลที่พักไม่ตรงกับความเป็นจริง ลงประกาศที่พักหนึ่งแต่ให้เข้าไปอีกที่พักหนึ่ง ลงประกาศที่พักปลอม ปลอมความคิดเห็น ตั้งราคาหลอก หรือไม่บอกถึงอันตรายหรือปัญหาของที่พัก

Message us